Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Pokojné Vianoce a úspešný vstup do nového roka 2019!

vesele_vianoce_blog

Pokojné Vianoce a úspešný vstup do nového roka 2019 praje kolektív KTI.

Čítaj ďalej

Nová vysokoškolská učebnica od autorov z našej katedry “Casting technologies with increased accuracy”

obal

Vysokoškolská učebnica „Casting technologies with increased accuracy“ je určená predovšetkým študentom, doktorandom, odborným pracovníkom a pedagógom, ktorí sa zaujímajú o progresívne zlievarenské technológie. Učebnica je však vhodná aj pre zlievarenských technológov a konštruktérov v zlievarňach. Text učebnice je v anglickom jazyku.

Metódy výroby odliatkov so zvýšenou presnosťou predstavujú špecifickú oblasť zlievarenských technológií, ktoré umožňujú zhotoviť rozmerovo a tvarovo presnejšie odliatky, ako za pomoci bežných zlievarenských metód. Za synonymum výroby odliatkov so zvýšenou presnosťou sa považuje metóda odlievania technológiou vytaviteľného modelu a z toho dôvodu je tejto technológií venovaná v učebnici najväčšia pozornosť...

Čítaj ďalej

Prezentácia knihy Zlatá brána od autora Jána Moravca

Dňa 15.11.2018 sa v krajskej knižnici v Žiline uskutočnila prezentácia knihy Zlatá brána od autora J. Moravca, člena katedry TI na SjF ŽU v Žiline. Kniha je zostavená z 21 poviedok viažucich sa k oblasti Horného Považia. Autor zoznámil prítomných so skladbou knihy a rámcovo zaradil všetky poviedky do historického kontextu. Na prezentácii sa zúčastnilo 40 záujemcov. Za vedenie univerzity bol prítomný pán prorektor pre vzdelávanie doc. Konečný.

Čítaj ďalej

54. Slévárenské dni v Brně

V dňoch 13. až 14.11.2018 sme sa aktívne zúčastnili (Doc. Pastirčák, Ing. Brůna, Ing. Matejka) na 54. Slévárenských dňoch v Brně, v hoteli Avanti.  Na uvedenej akcii sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov z praxe, výskumu a akademickej obce.  Boli odprednášané prednášky autorov:

PASTIRČÁK, R., BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D.: Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem

MATEJKA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D.: Zmena úžitkových vlastností zliatiny typu Al-Si-Cu s vyšším obsahom železa vplyvom pretavovania

BRŮNA, M., REMIŠOVÁ, A.: Vplyv dizajnu lisovaných filtrov na plnenie formy​

Čítaj ďalej

Konferencia “Mikroskopie a nedestruktívní zkoušení materiálů 2018″

V dňoch 24. až 26.10.2018 sme sa aktívne zúčastnili na medzinárodnej konferencii Mikroskopie a nedestruktívní zkoušení materiálů s prednáškami Bolibruchová,D. a kol.: Al-Si Type Alloys Alloyed with Mo and Zr a Matejka, M. a kol.: Analysis of the Changes in the AlSi9Cu3 Alloy Microstructure Caused by Multiple Remelting.

Čítaj ďalej

65. výročie vzniku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 9.10.2018 sa uskutočnilo pri príležitosti 65. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Strojníckej fakulty. V rámci programu sa uskutočnilo aj odovzdávanie pamätných medailí za dlhoročnú spoluprácu priemyselnej praxe s katedrami. Naša katedry nominovala na udelenie pamätných medailí Žilinskej univerzity: Ing. Zdenka Albrechta z firmy Keramtech Žacléř, ČR, Ing. Stanislava Vrábela, PhD. z firmy Medeko Považská Bystrica a Ing. Igora Vaška, PhD. z firmy IGV Technology Žilina.

Ocenením blahoželáme a ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu.

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. vedúca katedry

 

Čítaj ďalej

73. Svetový zlievarenský kongres v Krakove

V dňoch 2​3.-27. septembra 2018 sa v Krakove konal 73. ročník svetového zlievarenského kongresu. Celkovo bolo prihlásených vyše tisíc účastníkov z 41 krajín z celého sveta. Naša katedra sa kongresu aktívne  zúčastnila. Doktorand Ing. Marek Matejka predniesol príspevok s názvom „ The influence of remelting on the properties of AlSi9Cu3 alloy with higher iron content“ a Ing. Marek Brůna, PhD. odprezentoval poster s názvom „Gating system design optimization for investment casted part“. Okrem oficiálnej časti kongresu bola dôležitá aj spoločenská časť, kde sa nadväzovali nové kontakty a utvrdzovali staré.

 

Čítaj ďalej

Obhajoby doktorandských prác na KTI 2018

Obhajoby dizertačných prác sa na našej katedre konali dňa 29.8.2018 v zasadačke dekana Strojníckej fakulty ŽU v Žiline. V tomto roku končili traja doktorandi. Záverečnú obhajobu úspešne zvládli Ing. Radka Podprocká s témou práce “Možnosti ovplyvnenia vyššieho množstva železa v sekundárnej zliatine Al-Si-Mg mangánom”, Ing. Rastislav Nigrovič s témou práce “Vybrané technologické aspekty laserového rezania konštrukčných materiálov“, a Ing. Ján Ščury s témou práce “Vplyv technologických parametrov na morfológiu tuhnutia pri kryštalizácií pod tlakom​.

Úspešným absolventom gratulujeme a želáme veľa úspechov!

 

Čítaj ďalej

Nekonvenčné technológie po sedemnásty krát !

V dňoch 21. – 22. júna 2018 sa uskutočnilo odborné podujatie – medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2018. Konferencia  sa datuje od roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti o čom svedčí účasť prednášajúcich. Konferencia sa uskutočnila v nádhernom prostredí Roháčov a krásnych priestoroch rekreačného strediska UNIZA v Zuberci. Bolo to veľmi vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.

V rámci  konferenciou Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky...

Čítaj ďalej

XVIIIth International Science Conference, Optimisation of Production Systems in Foundries

V dňoch 11. – 13. júna 2018 sa konala 18. Medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizuje Katedra Technologii Materialowych i Systemów Produkcji Politechniki Lódžkiej. Konferencia bola zameraná na inovatívne riešenia v zlievaní a tepelnom spracovaní. O svoje poznatky a informácie sa prišli podeliť členovia vedeckej obce z významných poľských technických univerzít (Lodž, Katowice, Kielce), ale aj ľudia z praxe. Zamestnanci našej katedry tiež prispeli svojimi prednáškami.

 

Čítaj ďalej