Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Katedrový výstup na Chatu pod Suchým!

V dňoch 11. a 12. februára 2017 sa pár jedincov z katedry a jeden rodinný príslušník vydali na výstup na chatu pod Suchým (Malá Fatra).Prekonali sme v snehu prevýšenie 800 m a potom sme sa tešili z výbornej atmosféry na chate.

Verím, že podobné akcie ešte zopakujeme.

Za účastníkov

D.Bolibruchová

Čítaj ďalej

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulta ŽU v Žiline!

DOD2017-1

Čítaj ďalej

Vianočné posedenie KTI

Na záver kalendárneho roka dňa 15. 12. 2016 sa v príjemnom prostrední reštaurácie “U koníčka” konalo vianočné posedenie zamestnancov KTI. Pozvanie prijali aj bývalí zamestnanci katedry. V pokojnej predvianočnej atmosfére prebiehali diskusie najmä o mimopracovných témach.

vesele_vianoce_blog

Kolektív KTI  praje všetkým príjemné a pokojné  Vianoce a úspešný vstup do nového roka 2017.

Čítaj ďalej

Katedrovica 2016!

8. 12. 2016 sa na našej katedre konalo tradičné neformálne stretnutie zamestnancov KTI, doktorandov a študentov  1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Katedrovici 2016. Katedrovica sa začala športovými súbojmi v bowlingu. Po vzájomných športových súbojoch sa stretnutie presunulo do priestorov zlievarne KTI, kde spoločenskú časť posedenia otvoril prof. Meško. V rámci otvorenia boli študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia odovzdané katedrové odznaky. Študenti 2. ročníka si pripravili v rámci programu viacero náročných súťaží, ktorých zvládnutie si vyžadovalo nielen teoretické vedomosti, ale  aj praktické zručnosti. Vrcholom posedenia bola tradičná dražba putovného zlievača, ktorého úspešne vydražili prváci...

Čítaj ďalej

Medzinárodné školenie metalurgov, technológov, procesných inžinierov a pracovníkov zlievarní neželezných kovov organizované KTI

V dňoch 23. a 24. novembra 2016 sme usporiadali medzinárodné školenie metalurgov, technológov, procesných inžinierov a pracovníkov zlievarní neželezných kovov. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Gold v Terchovej. Zúčastnilo sa ho 45 frekventantov z 15 zlievarenských firiem z Českej a Slovenskej republiky.

Cieľom školenia bolo poskytnúť účastníkom  najnovšie informácie z oblasti metalurgického spracovania neželezných kovov, prúdenia a filtrácie tavenín či možnostiach diagnostikovania a odstraňovania najčastejších chýb odliatkov. Formou prednášok a odbornej rozpravy boli  analyzované faktory, ktoré v jednotlivých etapách vplývajú na kvalitu odliatkov. Účastníci vyjadrili veľkú spokojnosť so získanými informáciami prezentovanými na medzinárodnom školení...

Čítaj ďalej

53. SLÉVÁRENSKÉ DNY

V dňoch 8. a 9.11.2016 sa uskutočnili tradične v Brne v hoteli Avanti 53. Slévárenské dny. Našu katedru zastupovali doc. Pastirčák, Ing. Brůna a prof. Bolibruchová.

Doc. Pastirčák odprednášal prednášku na tému:   Squeeze casting Al zliatin a Ing. Brůna: Trhliny v hliníkových zliatinách, prof. Bolibruchová sa zúčastnila medzinárodnej panelovej diskusie „Kam kráčaš zlievarenstvo“.

 

Čítaj ďalej

Konferencia Zváranie 2016

44. medzinárodná konferencia Zváranie 2016 organizovaná Slovenskou zváračskou spoločnosťou spolu s partnermi pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry sa tento rok konala v dňoch 9.-11. novembra 2016 v hoteli Sorea Urán v Tatranskej Lomnici. Po otvorení konferncie organizátormi patril prvý deň odborného programu Katedre technologického inžinierstva. Prvý blok programu bol venovaný krstu knihy “Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov a plastov“ spojený s autogramiádou, ktorej autormi sú doc. Viliam Leždík, doc. Miloš Mičian a bývalý doktorand Ing. Marek Patek. Po uvedení knihy do praktického života bol o publikáciu zo strany odbornej verejnosti mimoriadny záujem. Autorom publikácie gratulujeme...

Čítaj ďalej

Nové publikácie od kolektívov autorov z Katedry technologického inžinierstva !

Richard Pastirčák – Dana Bolibruchová – Augustín Sládek

Teória zlievania

Učebnica spracúva súčasný stav poznatkov a na názornejšie vysvetľovanie teoretických dejov využíva výsledky počítačových simulácií. Publikácia je metodicky rozdelená na tematické okruhy. Okrem teoretických vysvetlení vyskytujúcich sa javov pri tuhnutí odliatkov sú uvedené aj príklady technologického odstraňovania tepelných uzlov a konštrukčné zamedzenia vzniku týchto uzlov.

ISBN 978-80-554-1096-8

 pastircak

Viliam Leždík – Miloš Mičian – Marek Patek

Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov a plastov

Predkladaná publikácia jednoduchou a zrozumiteľnou formou popisuje metodiku schvaľovania postupov zvárania kovových materiálov a aplastov...

Čítaj ďalej

Konferncia “Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů 2016″

V dňoch  18. – 21. 10. 2016  sa konala v českom meste Kutná Hora 4. medzinárodná konferencia Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů 2016. Konferencia je každý druhý rok poriadaná Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou výrobních technologií a managementu, Katedrou technológií a materiálového inžeýrství pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Štefana Michnu, PhD. Na tomto ročníku sa zúčastnila aj naša katedra v zložení prof. Sládek, Ing. Zrak. Ing. Koňár a Ing. Nigrovič. Konferencia bola zameraná najmä na využitie optickej, laserovej a elektrónovej mikroskopie pre materiálový výskum, optimalizáciu vlastností materiálov a technológií a nedeštruktívne skúšanie.

Čítaj ďalej

Ocenenie pracovníkov našej katedry pri príležitosti otvorenia akademického roka

Pri príležitosti otvorenia akademického roku 2016/2017 boli rektorkou Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. ocenení dvaja pracovníci Katedry technologického inžinierstva. Cena za význačnú publikačnú činnosť bola udelené vedúcej katedry prof. Ing. Dane Bolibruchovej, PhD. a doktorandke Ing. Márií Žihalovej, PhD. Ceny  od rektorky prevzal v ich zastúpení doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. Oceneným srdečne gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov! Bližšie informácie z otvorenia akademického roka si môžete prečítať v Spravodajcovi ŽU v Žiline v čísle 4/2016.

Čítaj ďalej