Bakalárske štúdium

Študijný odbor: Strojárstvo

Študijný program: Strojárske technológie

Forma štúdia: Bakalárske štúdium

Bakalár, získa teoretické a praktické poznatky z najrozšírenejších technológií strojárskej výroby a jej riadenia, získa návyky a zručnosť v konštrukčných a technologických  činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby.

Na bakalárske štúdium v programe Strojárske technológie nadväzuje inžinierske štúdium v programe Strojárske technológie.