Inžinierske štúdium

Študijný odbor: Strojárstvo

Študijný program: Strojárske technológie

Forma štúdia: Inžinierske štúdium

Absolventi tejto špecializácie majú prehĺbené teoretické i experimentálne vedomosti a praktické skúsenosti o technologických procesoch odlievania, tvárnenia, zvárania a tepelného spracovania. Počas štúdia získajú tiež vedomosti z fyzikálnej metalurgie a medzných stavov materiálov a z technológií obrábania a montáže. Osvoja si problematiku riadenia výrobných procesov a systémov, navrhovania technologických postupov výroby, metrologického zabezpečenia strojárskej výroby, akosti výrobkov a základov konštrukcie výrobných strojov. Získajú rozsiahle poznatky z mechanizácie a automatizácie výrobných procesov. Hlboké teoretické vedomosti, experimentálna zručnosť a získané praktické skúsenosti im umožnia riešiť i najzložitejšie úlohy v strojárskej technológii, metalurgickú a materiálovú problematiku strojárskej výroby, s cieľom zvýšiť efektívnosť výroby pri požadovanej kvalite výrobkov. Môžu sa uplatniť v strojárskych podnikoch a prevádzkach v útvare hlavného technológa, v projekcii a konštrukcii strojov a nástrojov, v útvaroch technologického vývoja a výskumu, technologickej prípravy, v oblasti manažmentu, marketingu a kontroly. Plne sa uplatnia i v útvaroch údržby a opráv strojného zariadenia, v technických službách vnútorného a zahraničného obchodu, ako pedagógovia v odborných a vysokých školách a tiež ako súkromní podnikatelia.

Počas štúdia a pri spracovaní diplomových prác naši študenti využívajú laboratória katedry a výpočtovú techniku. Diplomové práce je možné začať riešiť už v štvrtom ročníku, čo umožní študentovi sa v piatom ročníku viac venovať príprave na záverečnú štátnu skúšku. Témy diplomových prác vyplývajú z potrieb praxe, a mnoho diplomantov riešia svoje práce práve vo výrobných podnikov predovšetkým v regióne svojho bydliska, čo je ideálne pre zviditeľnenie sa u svojho možného budúceho zamestnávateľa. Diplomové práce zadávané na našej katedre sú riešené ako čiastkové úlohy rozsiahlych výskumných prác, grantových alebo štátnych úloh.