Konferencie a semináre

Konferencia Dni zlievačov v Krakove

V dňoch 18.-19.11.2015 sa prof. Sládek a prof. Bolibruchová zúčastnili 39. konferencie Dni zlievačov na Akadémii Górniczo-Hutniczej v Krakove.

Program konferencie:

http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/AGENDA_Polski.pdf

Konferencia Zváranie 2015 – Tatranská Lomnica

V dňoch 11.-13. novembra 2015 sa členovia Katedry technologického inžinierstva zúčastnili na konferencii Zváranie 2015, ktorú organizuje Slovenská zváračská spoločnosť, a kde spoluorganizátorom je aj Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. K bohatému odbornému programu konferencie aktívne prispela aj naša katedra tromi príspevkami.

52. Slévárenské dny

001V dňoch 10. až 11.11.2015 sme sa aktívne zúčastnili (prof. Bolibruchová, Ing. Brůna) na 52. Slévárenských dňoch v Brne, v hoteli Avanti.  Na uvedenej akcii sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov z praxe, výskumu a akademickej obce.  Bola odprednášaná prednáška autorov zo Žilinskej univerzity a firmy Keramtech, s.r.o. Žacléř, ČR: BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D., PROCHÁZKA, P.: Filter vo vtokovej sústave a jeho vplyv na priebeh plnenia.

Medzinárodná konferencia Aluminium a neželezné kovy 2015

V dňoch 20. – 23. 10. 2015 sa v českom hoteli Skalský dvůr – Bystřice nad Perštejnem konal 9. ročník konferencie Alluminium a neželezné kovy 2015, ktorú organizovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Aktívnou účasťou v rámci programu konferencie prispela ja naša Katedra technologického inžinierstva . Na konferencii boli prezentované príspevky na témy:

Radka PODPROCKÁ – Jozef MÁLIK – Dana BOLIBRUCHOVÁ: Defects in High Pressure Die Casting Process

Mária ŽIAHLOVÁ – Dana BOLIBRUCHOVÁ – Jaromír CAIS: Microstructural analysis of Nickel Influence in ALSi10MgMn Alloy with Increased Iron Level

Andrej ZRAK – Radoslav KOŇÁR – Peter JANKEJECH: Influence of Chemical Composition in Steel on Laser Cutting Stability

Radoslav KOŇÁR – Marek PATEK – Andrej ZRAK: Ultrasonic Testing of Non-ferrous Materials in the Foundry Industry

Medzinárodná konferencia Terotechnology 2015 v Poľsku

V dňoch 15.-16. 10. 2015 sa v poľskom meste Kielce konal 9. ročník konferencie Terotechnology 2015. Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Technickej univerzity v Kielcach prof. Stanislaw Adamczak. Naša katedra KTI sa konferencie aktívne zúčastnila v prezentácií svojich výsledkov v posterovej sekcii. Prezentované boli nasledovné príspevky:

MESKO, J. – ZRAK, A. – NIGROVIC, R. – RADEK, N.: The influence of selected technological parameters of laser cutting of mild steel S235JR for the roughness cutting edge surface

PATEK, M. – ZIHALOVA, M. – MICIAN, M. – RADEK, N. – SLADEK, A.: Low-Cycle Bending Tests of Branch Connections with New Type of Split Sleeve

KONAR, R. – MICIAN, M.: Comparison of the Reliability of Ultrasonic Phased Array Technique Inspection with X-ray Testing when Testing Fillet Welds

JANKEJECH, P. – FABIAN, P. – BRONCEK, J. – RADEK, N.: Changes of mechanical properties in the bend zone after post bend heat treatment using 500°C tempering temperature

14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Nekonvenčné technológie 2015

V dňoch 25.-26. júna 2015 sa konal štrnásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Nekonvenčné technológie.  Podujatie sa uskutočnilo v Terchovej v hoteli Jánošík. Celkovo bolo prihlásených 46 účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska i Ukrajiny. Konferencia bola rozdelená (ako je zvykom ) do dvoch sekcií, v rámci ktorých vystúpili vysokoškolskí učitelia, výskumníci, pracovníci z praxe a veľké zastúpenie mali študenti doktorandského štúdia v oboch  formách štúdia. V rámci doktorandskej sekcie (Doksem)  mali tu  predobhajoby svojich DDP študenti končiaceho doktorandského štúdia. K ich vystúpeniu sa rozprúdila živá a podnetná diskusia. Samozrejme, že diskusia prebiehala i k ostatným prednáškam. Čas vyhradený na odborné prednášky sa bohato naplnil a využil. Oficiálna časť pokračovala spoločenským večerom a takisto voľným programom, ktorý sa uskutočnil v čarokrásnom prostredí Malej Fatry po skončení tejto časti. Okrem oficiálnej časti je iste dôležitá spoločenská časť, kde sa nadväzovali i utvrdzovali  neformálne kontakty. Účastníci boli z rozličných končín a okolité prostredie bolo takisto prínosom pre všetkých účastníkov. Bola všeobecne vyjadrená spokojnosť s podujatím a v jubilejnom pätnástom ročníku sa tešíme na opätovné stretnutie.

Za organizátorov J. Moravec

TRANSCOM 2015

V dňoch 22.- 24. 6. 2015  sa  na Žilinskej univerzite v Žiline uskutočnil už 11. ročník európskej vedeckej konferencie mladých výskumných pracovníkov „TRANSCOM 2015“

Základným zámerom konferencie je rozšírenie možnosti prezentácie vedeckých prác absolventov vysokých škôl, doktorandov, absolventov doktorandského štúdia a ďalších mladých vedeckých pracovníkov. Rokovacím jazykom bol anglický jazyk.

Naši interní a externí doktorandi sa prezentovali sekcii 5MATERIAL ENGINEERING -MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES. Prezentovali sa nasledovnými článkami:

Dopjera, Danjel – Mičian, Miloš, Žilina, Slovak Republic: The Ultrasonic Testing of Welded Joint According to Standard STN EN 12732+A1

Faturik, Martin, Žilina, Slovak Republic: Ultrasonic Testing of Plastic Material

Jankejech, Peter – Fabian, Peter – Rengevič, ALexander, Žilina, Slovak Republic: Influence of Time during Isothermal Quenching

Melo, Borislav – Moravec, Ján, Žilina, Slovak Republic: Impact on PVD Coating TiCN Increase the Opening Life of Active Parts of Cold-moulding Tools from Steel Vanadis 4 Extra

Patek, Marek – Mičian, Miloš – Sládek, Augustín, Žilina, Slovak Republic: Analysis of Weld Joints of the Split Sleeve for Branch Connections Repairs

Richtárech, Lukáš – Bolibruchová, Dana, Žilina, Slovak Republic: Elimination of Iron Secondary Al-Si Alloy

Zrak, Andrej – Meško, Jozef, Žilina, Slovak Republic: Heat Transfer Analysis by Using Finite Element Method

Žihalová, Mária – Bolibruchová, Dana, Žilina, Slovakia: Vanadium and Combined Vanadium and Chromium Influence to Mechanical Properties of AlSi10MgMn Alloy with Elevated Iron Level

Aktívne vystúpili: Ing. Faturík, Ing. Jankejech a Ing. Patek. Prezentácie našich doktorandov boli vysoko hodnotené. Za výbornú reprezentáciu katedry na 11. ročníku európskej vedeckej konferencie mladých výskumných pracovníkov TRANSCOM 2015 všetkým zúčastneným vyslovujem poďakovanie a pochvalu.

D. Bolibruchová

Konferencia Spolupráca 2015

V termíne od 22. – 24.4. 2015 sa konal 21. ročník konferencie Spolupráca. Spolupráca 2015 bola organizovaná na počesť 100 rokov zakladateľa katedry slévarenství prof. Dr. Ing. Josefa Přibila, DrSc. Konferencia sa konala na Dolní Morave, Welness hotel Vista. Na konferencii sa aktívne zúčastnila vedúca katedry prof. Bolibruchová, ako člen vedeckého výboru konferencie. Okrem toho sa aktívne zúčastnil aj doktorand Ing. Richtárech a doc. Pastirčák a odprezentovali výsledky svojich posledných výskumov.

Prednáška doc. Ing. Štefana Michnu, PhD. 

Dňa 30.3. 2015 nás po roku navštívil doc. Ing. Štefan Michna, PhD. z Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evengelistu Purkyně v Ústí nad Labem.  V prednáške na tému: Nové polykomponentní hliníkové slitiny sa s nami podelil o svoje praktické skúsenosti a vedomosti z tejto oblasti.

Holečková konferencia 2015

V dňoch 1. – 19. 3. 2015 sa v krásnej prírode na Vysočine – Resort Devět skal, Svratka konal šiesty ročník Holečkovej konferencie zameranej na praktické riešenie problémov zlievarní neželezných kovov. Na konferencii aktívne vystúpili aj členovia našej katedry doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD., Ing Marek Brůna, PhD. a Ing. Lukáš Richtárech.

Úspech KTI na súťaži KIA Innovation Award

Študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Ján Ščury sa so svojou vedúcou diplomovej práce prof. Ing. Dankou Bolibruchovou, PhD. zúčastnil súťaže KIA Innovation Award s projektom na tému: „Možnosti použitia recyklovaných hliníkových zliatin na výrobu hláv valcov“. Uvedená téma je súčasťou jeho diplomovej práce.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole odborná komisia posudzovala projekt v stanovených kritériách:

1.       Projekt obsahovo – tematicky spĺňa kritéria stanovené vo výzve;

2.       Projekt formálne spĺňa kritéria stanovené vo výzve;

3.       Ciele projektu sú explicitne a jasne stanovené;

4.       Výstupy projektu sú aplikovateľné v praxi (výstupy projektu majú reálny praktický základ);

5.       Inovatívnosť projektu;

6.       Kreatívnosť projektu;

7.       V projekte je vhodne používaná odborná terminológia;

8.       Merateľný prínos študentov – vlastné merania, poznatky a výstupy.

Na základe rozhodnutia odbornej komisie náš projekt splnil požadovanú úroveň v zmysle uvedených kritérií a bol odbornou komisiou vybraný do finále. Finále sa uskutočnilo dňa  10.12. 2014 vo Vzdelávacom stredisku KIA v Gbeľanoch za účasti šiestich finálových tímov zo slovenských univerzít.  Bc. Ján Ščury v záverečnom hodnotení obsadil 3. miesto a získal pre katedru finančnú odmenu 2000 € na nákup prístrojov.

Srdečne blahoželáme !

 

ZVÁRANIE 2014

12. až 14. novembra 2014 sa naša katedra zúčastnila na XLII. medzinárodnej konferencii ZVÁRANIE 2014 organizovanej Slovenskou zváračskou spoločnosťou. Konferencia sa konala v príjemnom tatranskom prostredí v obci Tatranská Lomnica. Ako jeden so spoluorganizátorov sme sa prostredníctvom viacerých príspevkov aktívne zúčastnili odborného programu konferencie. Naše prednášky zamerané na oblasť plynárenstva a nedeštruktívnych kontrol zaujali viacerých zúčastnených. Nedokončené diskusie z odborných prednášok pokračovali aj počas spoločenských večerov, ktoré trvali do neskorých večerných hodín.

Konferencia “Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů”

V dňoch 22. až 24.10. 2014 sa 8 pracovníkov vrátane doktorandov zúčastnilo na 3. medzinárodnej konferencii Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů v LitoměřiciachV rámci konferencie sme odprednášali nasledovné prednášky:

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.: Vanadium Impact to Microstructure of Alsi10MgMn Alloy with Elevated Iron Content.

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. : Effect of Low Pressure Application during Solidification on Microstructure of AlSi Alloys.

Ing. Daniel Dopjera: Ultrasonic testing of girth  welded joint with TOFD and Phased Array.

Ing. Lukáš Richtárech : Vplyv vybratých prvkov na mikroštruktúru sekundárnych Al-Si zliatin. 

Ing. Radoslav Koňár, PhD.: Defect detation in pipelines during operation using Magnetic Flex leakege and Phased Array method.

                                                      Non-destructive testing of welds split sleeve by the Ultrasonic TOFD Method.      

Ing. Martin Faturík:   New Inspection Technologies for Identification of Failure in the Materials and Welded Joints for Area of Gas Industry.

Náš doktorand Ing. Lukáš Richtárech získal 3. miesto za najlepšiu doktorandskú prezentáciu. V rámci programu konferencie sme sa zúčastnili  aj prehliadky mesta s návštevou gotického hradu, kde je umiestnená expozícia českého vinárstva.  Večer sme družne pohovorili v rámci spoločenského večera.

International conference on materials and technology 2014

Dňa 20.-22. októbra 2014 sa konala v nádhernom prímorskom meste Portorož v Slovinsku 22. ročník významnej medzinárodnej konferencie “International conference on materials and technology.”  Za našu katedru na konferencii predniesli svoje príspevky z oblasti zlievania výskumný pracovník Ing. Marek Brůna, PhD. a interná doktorandka Ing. Mária Žihalová. Oddelenie zvárania na konferencii zastupoval interný doktorand Ing. Marek Patek.

International foundry conference  2014 – Portorož

V termíne 17. – 19. septembra 2014 sa pod záštitou slovinskej zlievarenskej spoločnosti v meste Portorož konala 54. ročník medzinárodnej konferencie s názvom „International foundry conference Portorož 2014“. V rámci konferencie aktívne prezentoval výsledky svojej práce prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.

Konferencia v Poľskom Rzeszowe “CLUSTER – CASTING – FUTURE”

V dňoch 9. – 12.septembra 2014 sa konala v Poľskom meste Rzeszow medzinárodná konferencia  s názvom „ CLUSTER – CASTING – FUTURE“ na ktorej sa prezentovali vo forme prednášok naši kolegovia. Svoje príspevky predniesli doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. a doktorandka Ing. Mária Žihalová. V posterovej sekcii prezentovala svoju prácu Ing. Eva Kucharčíková.

Účasť katedry na Technologickom fóre 2014!

V dňoch 17. až 18.6. 2014 sme sa zúčastnili 5. medzinárodnej  technologickej konferencie v Koutoch v Českej republike Technological forum Junior 2014 a Technological forum 2014. Boli odprednášané 3 odborné prednášky a jedna prednáška predstavovala našu katedru s výsledkami práce všetkých úsekov, ktorú odprezentovala vedúca katedry.

V sekcii Technological Forum 2014 odprezentoval prednášku doc. Moravec na tému: Determination of material charakteristic for forget parts by acoustic methods.

V sekcii Technological Forum Junior 2014 boli odprezentované prednášky autorov :

Žihalová, M.- Bolibruchová, D.: Effect of iron addition in AlSi10MgMn Cast alloy a

Koňár, R.- Patek, M.-Mičian, M.: Numerical simulation of arc welding in simulation programe Sysweld.

 

Nekonvenčné technológie už po trinásty raz !

Dňa 25. júna 2014 sa uskutočnilo odborné podujatie – medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2014. Nápad organizovať konferenciu  sa zrodil spontánne v roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti a v tomto roku sa  uskutočnilo v reprezentačných priestoroch hotela Fatra  v Terchovej. Bolo to veľmi vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.V rámci  konferencie  Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky.  Jedným z cieľov je  takisto overenie vlastnej schopnosti prezentovania pred širším fórom  účastníkov – školiteľov, pedagógov i kolegov.Prvoradou snahou organizátorov je, aby  témy a problémy prezentované účastníkmi neboli prednesené iba verbálne ale  zaznamenané aj v písomnej podobe. Takýto spôsob sa počas predošlých rokov veľmi  osvedčil, a tohto roku sú príspevky  vydané v riadnom čísle  (2/2014) vedeckého časopisu Technológ.Doteraz bolo sumárne  vo výstupoch (zborníkoch, časopisov i CD nosičov) z konferencie, vrátane  tohto čísla uverejnených  497 článkov a s spolu s Doksemom je to až 542 príspevkov. Tento stručný numerický   údaj vydáva svedectvo   o  priazni účastníkov a takisto o obľúbenosti podujatia odbornou societou.V tomto roku bolo zaslaných na uverejnenie  42 príspevkov v rôznych jazykových mutáciách (slovensky, česky, poľsky, anglicky, nemecky a rusky), čo je dobrý znak a týmto sa skvalitňuje celková úroveň konferencie. Z geografického hľadiska ide o autorov okrem Slovenska z týchto štátov: Česká republika, Nemecko, Ukrajina, Poľsko.Konferencia mala dve sekcie (A, B), kde bolo prednesených veľa hodnotných príspevkov. V rámci sekcie B boli zaradené prednášky končiacich študentov doktorandského štúdia, ako je zaužívané na katedre technologického inžinierstva SjF a čo slúži pre adeptov štúdia ako precvičenie si prezentácie pre záverečnou obhajobou.Každý z účastníkov dostal certifikát za svoju aktivitu.Podujatie naplnilo očakávania účastníkov – čo sa zisťovalo v rámci miniankety –   a organizátorov kladné a povzbudivé ohlasy štartujú do ďalšej intenzívnej práce. Veríme, že účastníci radi prídu  aj nabudúce.

Prehľad príspevkov v jednotlivých ročníkoch NT

Ročník

Rok

Počet príspevkov

ISBN

NT

DOKSEM

Zborník

CD

1.

2001

30

-

80-7100-854-0

-

2.

2002

17

-

80-7100-972-5

-

3.

2004

28

-

80-8070-268-3

-

4.

2005

44

-

80-8070-372-8 80-8070-373-6

5.

2006

42

-

80-8070-554-2 80-8070-553-4

6.

2007

53

-

80-8070-699-9 80-8070-714-9

7.

2008

43

9

80-8070-859-7 80-8070-860-3

8.

2009

41

18

80-554-0047-1 80-554-0062-4

9.

2010

48

18

80-554-0217-8 80-554-0222-2

10.

2011

33

28

ISSN1337-8996

-

11.

2012

26

17

ISSN1337-8996

-

12.

2013

51

-

ISSN1337-8996

-

13.

2014

42

-

ISSN1337-8996

-

Spolu

497

90


J. Moravec, hlavný organizátor a editor

Návšteva katedry pracovníkmi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczeho z Bydgoszczi v rámci programu ERASMUS

V dňoch 2.6 až 4.6.2014 navštívili našu katedru v rámci programu ERAZMUS pracovníci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczeho z Bydgoszczi, p. prodekan dr. inž Krzyszof Ciechacki, Dr. inž. Tomasz Gietka, doktorandka p. Malgorzata Trepezynska-Lent a z Politechniky Lódzkej dr. hab.inž. Grzegorz Gumienny.

QUALITY ASSURANCE IN FOUNDRY 2014

V dňoch 27. až 30. mája sa v poľskom Arlamowe konala 14. medzinárodná konferencia „Quality assurance in foundry“ . Našu katedru aktívne zastupovali prof. Bolibruchová, doc. Pastrirčák, Ing. Bruna, PhD. a doktorandi Ing. Kucharčík a Ing. Richtárech. Boli odprednášané príspevky autorov:

-          Kucharčík, L.- Brůna, M.- Sládek, A.: Influence of chemical composition on porosity in aluminium alloys.

-          Krivoš, E.-Pastričák, R.-Lehocký, P.: Using of the reverse engineering method for the production of prototype molds by patternless process technology.

-          Bolibruchová, D.- Richtárech, L.: Effect of the AlCr20 addition on the microstructure of secondary AlSi7Mg0,3 alloy.

xxx

SFEROID´2014

V dňoch 22.-24. mája 2014 sa konal 10. medzinárodný seminár študentských vedeckých prác z oblasti zlievarenstva SFEROID´2014. Seminár sa konal v poľskom meste Ustroni- Jaszowiec. Na seminári sa zúčastnilo 70 študentov s 35 prednáškami a 16-timi postermi zo siedmych univerzít Poľska, Česka a Slovenska. Našu fakultu a katedru zastupovali traja doktorandi- Ing. Martina Kyselová, Ing. Mária Žihalová a Ing. Lukáš Richtárech. V kategórii prác prezentovaných doktorandmi zvíťazil Ing. Lukáš Richtárech s témou: ” Elimination of iron based particles in Al-Si alloy”. Srdečne blahoželáme!

71STt WORLD FOUNDRY CONGRESS 2014

WFOV dňoch 19. až 21. mája 2014 sa uskutočnil 71. svetový zlievarenský kongres pod záštitou Baskickej časti Španielska, v meste Bilbao. Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 50 štátov a 1500 účastníkov. Medzi účastníkmi boli aj naši kolegovia prof. Ing. Augustín Sládek, PhD., Ing. Lukáš Kucharčík a Ing. Marek Brůna, PhD., ktorý aktívne odprezentoval prednášku na tému predikcie pórovitosti hliníkových zliatin.

 

WSPOLPRACA – SPOLUPRÁCE – SPOLUPRÁCA 2014 

V prekrásnom prostredí Izbicka pri Opole (Poľsko) sa v dňoch 24. až 26. apríla 2014 konala jubilejná XX. medzinárodná konferencia poľských, českých a slovenských, zlievačov WSPOLPRACA – SPOLUPRÁCE – SPOLUPRÁCA 2014, ktorá sa uskutočnila pod záštitou dekana Wydzialu Odlewnictwa AGH Krakow prof. zw. dr. hab. inž. Józefa Sczepana Sucheho.

Ako je mnohým známe, konferenciu striedavo organizuje Wydzial  odlewnictwa AGH Krakow, VŠB -  Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra technologického inžinierstva.

Konferenciu zahájil odborný garant zastrešujúci poľskú stranu prof. Stanislaw M. Dobosz. Predsedníctvo konferencie tvorili odborní garanti  spoluorganizujúcich inštitúcií: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline.

Prof. Dobosz ocenil ďakovným listom súčasných odborných garantov, poďakoval za spoluprácu. Ocenil taktiež významných pracovníkov univerzít a priemyslu, ktoré sa úzko podieľajú na zdarnom priebehu tejto akcie zo všetkých troch krajín. Konferenciu slávnostne otvoril dekan Wydzialu odlewnictwa.

Jednanie konferencie podporili významní akademickí funkcionári z mnohých poľských univerzít, ktoré vychovávajú zlievarenských odborníkov ako napr. Akademia Morska, Politechniky Poznanska, Warszawska, Lódzska, Wroclawska, Czestochowska, Slaska a Instytut odlewnictwa. Z Čiech zastupovali akademickú obec predstavitelia VŠB-TU Ostrava a zo Slovenska, tradične Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta a Hutnícka fakulta TU Košice. Priemyselnú obec zastupovali predstavitelia firiem a združení z Poľska ako Odlewnicza Izba Gospodarcza, Huttenes-Albertus Poľsko, Metals & Minerals, Polko Mikołów, Podlew-Kraków, Polwax Jasło, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WSK Rzeszów, Odlewnia Pioma, AVIVA Poľsko. Z Čiech sa aktívne zúčastnili konferencie predstavitelia firiem Heunisch Guss Brno, Vítkovické Slévárny, Pilsen Steel, a Modelárna Šmeral Brno.

Na konferencii bolo prednesených 46 referátov, v ktorých sa prezentovali výsledky riešených vedecko-výskumných prác z daných pracovísk.

Práce našej katedry  boli prezentované v nasledujúcich príspevkoch:

- Bolibruchová, D.- Žihalová, M: Vanadium influence on iron based intermetallic phases in AlSi6Cu4 alloy.

- Krivoš, E.- Pastirčák, R.- Madaj,R.: Effect of technological parameters on the quality and dimensional accuracy of castings manufactured by paternless process technology

- Bolibruchová, D.-Macko, J.- Brůna, M.: Elimination of negative effect of Fe in secondary alloys AlSi6Cu4 (EN AC 45000, A 19) by nicel

Súčasťou konferencie boli aj neformálne akcie ako spoločenský večer, prehliadka mesta Opole so sprievodcom a večer s grilovanými špecialitami. Bezprostredné ohlasy účastníkov na program a usporiadanie konferencie boli veľmi pozitívne a preto si  organizátori zaslúžia poďakovanie za veľké úsilie a hladký priebeh jednania.

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA METALURGIA 2014

IMAG1441Dňa 15.4.2014 sa študenti z našej  katedry aktívne zúčastnili na Študentskej vedeckej odbornej konferencii METALURGIA 2014,na Hutníckej fakulte TU v Košiciach, ktorá je súťažou študentských odborných prác. Súťaže sa zúčastnil študent ba

kalárskeho štúdia Peter Jurík s prácou: Využitie konečných prvkov na simuláciu procesov riadenia a dvaja študenti inžinierskeho štúdia Bc. Eva Kucharčíková s prácou: Možnosti ovplyvnenia negatívneho účinku železa v sekundárnych zliatinách typu Al-Si tepelným spracovaním a Bc. Pavol Ščerba s prácou : Analýza prietočnosti keramických filtrov. Súťaž prebiehala v piatich sekciách.

Týmto si dovoľujem poďakovať uvedeným študentom a ich vedúcim za dobrú a úspešnú reprezentáciu katedry a fakulty a poblahoželať Petrovi Juríkovi za získanie ceny Najlepšia práca študenta bakalárskeho štúdia v oblasti Materiálov.

Celkové výsledky: http://web.tuke.sk/hf/index.php?hm=studenti&sm=svok

PREDNÁŠKA DOC. ING. ŠTEFANA MICHNU, PHD. 

Dňa 25.2. 2014  navštívil našu katedru  doc. Ing. Štefan Michna, PhD. z Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evengelistu Purkyně v Ústí nad Labem  a odprednášal zaujímavú prednášku pre študentov 2. stupňa inžinierskeho štúdia, doktorandov, ale aj pracovníkov našej katedry na tému  Trendy ve vývoji Al slitin.

Medzinárodná konferencia ICTKI2014 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace ’14

V dňoch29. – 30. januára 2014 sa v kráľovskom českom meste Litoměřice konala 5. medzinárodná konferencia ICTKI2014 organizovaná Fakultou výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Svojimi prednáškami do programu prispela aj naša katedra v zložení prof. Ing. Augustín Sádek, Phd., Ing. Radoslav Koňár, PhD., Ing. Martina Kyselová, Ing. Andrej Zrak, Ing. Daniel Dopjera a Ing. Marek Patek.

MISJA BRANŻOWA – SŁOWACJA środkowa i zachodnia

Naša katedra sa zapojila do projektu KOM-CAST pre poľských zlievarenských odborníkov. V rámci ich pobytu na Slovensku naša katedra prispela dvomi odbornými prednáškami a exkurziou v laboratóriách. Viac informácií nájdete v odkaze MISJA SLOWACJA.

h

International conference on materials and technology 2013

Dňa 13.-15. novembra 2013 sa konala v nádhernom prímorskom meste Portorož v Slovinsku významna medzinárodná konferencia International conference on materials and technology 2013. Za našu katedru na konferencii predniesli svoje príspevky z oblasti zlievania  výskumný pracovník Ing. Marek Brůna, PhD. a interný doktorand Ing. Lukáš Richrárech.

Aluminium a neželezné kovy 2013

V dňoch 22.-25 októbra 2013 sa konala v českom meste Bystrica nad Pernštejnem medzinárodna konferencia Aluminium a neželezné kovy 2013. Na konferencii sa aktívne zúčastnila naša vedúca katedry prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., výskumný pracovník Ing. Marek Brůna, PhD. a interný doktorand Ing. Lukáš Richrárech.

 h

International Scientific conference v Ukrainian – Polish Scientific Dialogues – Khmelnitskij – Jaremcze 2013

Dňa 16. – 19. 10. 2013 sa konala medzinárodná konferencia „Ukrainian – Polish Scientific Dialogues“ na ktorej sa zúčastnil aj doc. Ing. Peter Fabian, PhD. z našej katedry.  Za prítomnosti rektorky ŽU Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.  bola podpísaná spolupráca ŽU s univerzitami  Khmelnickij National University a University of Doneck. Doc. Ing. Peter Fabian, PhD. a doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. (KKČS) boli poverení koordináciou spolupráce s Ukrajinou od rektorky ŽU Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

Konferencia sa konala v príjemnom prostredí ukrajinských karpát, v malom mestečku Jaremcze. Počas troch dní boli prerokované mnohé detaily týkajúce sa spolupráce s Ukrajinou a ŽU bola prezentovaná priamo rektorkou. Doc. Ing. Peter Fabian, PhD. dostal ocenenie od prof. Ing. Yurija Shalapku, PhD. za dlhodobú spoluprácu s Khmelnitskij National University.

 

Medzinárodná konferencia – Slavonski Brod, Croatia, 2013

V dňoch 23.-25. októbra 2013 sa  v Slavonskom Brode v Chorvátsku uskutočnila konferencia 7. International Scientific – Professional Conference SB 2013 „CONTEMPORARY PRODUCTION PROCESSES, EQUIPMENT AND MATERIALS FOR WELDED CONSTRUCTIONS AND PRODUCTS.“ Konferencie sa za našu katedru zúčastnili prof. Ing. Jozef Meško, PhD., doc. Ing. Peter Fabian, PhD. a doktorand Ing. Andrej Zrak.

Medzinárodná konferencia ICET 2013 Chorvátsko – Dubrovník

icetDňa 25. – 27. júna 2013 sa v krásnom chorvátskom meste Dubrovník konala medzinárodná konferencia International Congress on Engineering and Technology 2013 . Na konferencii mala aktívne zastúpenie aj Katedra technologického inžinierstva. Výsledky výskumu na konferencii odprezentovali naši zamestnanci prof. Ing. Augusín Sládek, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. a Ing. Radoslav Koňár, PhD.

medzera

Spolupráca 2013

spolupraca_logo

V dňoch 17.-19. apríla 2013 sa uskutočnila už XIX. medzinárodná konferencia slovenských, českých a poľských zlievačov SPOLUPRÁCA – WSPOLPRACA – SPOLUPRÁCE 2013, ktorá sa uskutočnila pod záštitou dekana SjF  prof. Dr. Milana Ságu, PhD. a a bola venovaná blížiacim sa sa 80-tinám prof. Bechného.

Konferenciu striedavo organizuje Wydzial  odlewnictwa AGH, VŠB -  Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra technologického inžinierstva. V tomto roku sme sa čestnej a zodpovednej úlohy organizátora zhostili my, Žilinčania. Konferencia sa uskutočnila v krásnom prostredí  slnečných Vysokých Tatier- v Hoteli Titris v Tatranskej Lomnici.

Konferenciu zahájil prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Dr. Ivan Kuric, ktorý v krátkom príhovore zaželal zdarný priebeh rokovaniam a veľa získaných vedeckých, ale aj odborných poznatkov získaných na konferencii. Predsedníctvo konferencie tvorili odborní garanti z organizujúcich inštitúcií: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, prof. dr. hab. inž. Stanislaw Dobosz – Akademia górniczo-hutnicza Kraków prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline a vedúca Katedry technologického inžinierstva ŽU v Žiline prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Úvodnú sekciu riadil doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. zo ŽU v Žiline. Všetci odborní garanti v úvode konferencie pozdravili účastníkov krátkym, ale výstižným prejavom. Prof. Dobosz pozval účastníkov  do Poľska na jubilejnú XX. konferenciu Spolupráca 2014, ktorú organizačne zastrešuje AGH Krakow. Jednanie konferencie podporili významní akademickí funkcionári: pani prodekanka doc. Ing Iveta Vasková, PhD. a pán prodekan doc. Ing. Jozef Malik, CSc. z Hutníckej fakulty TU Košice, prodekan Wydzialu odlewnictwa AGH Krakow prof. dr. hab. inž. Witold Krajewski a prodekan Strojníckej fakulty prof. dr. hab. inž. Jan Szajnar.

V ďalšej časti vedúca Katedry technologického inžinierstva odovzdala ďakovné listy za prínos k rozvoju vzájomnej spolupráce čestným odborným garantom prof. Ing. Lubomírovi Bechnému,  CSc.  zo Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Rudolfovi Kořenému, CSc. – z Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava a prof. dr. hab. inž. Andrzejovi Chojeckému z Akademie górniczo-hutniczej v Krakówe. Ďalej vedúca katedry ocenila ďakovným listom súčasných odborných garantov, poďakovala za spoluprácu prof. Jelínkovi z VŠB TU Ostrava, doc. Skrbkovi z TU Liberec, doc. Michnovi z UJEP Ústí nad Labem, Ing. Hermanovi z ČVUT Praha. Taktiež bolo poďakované za spoluprácu aj kolegom s praxe – Ing. Stanislavovi Vráblovi, PhD. z firmy Medeko Považská Bystrica, ktorý stál pri zrode konferencia Spolupráca a bol prvým organizačným garantom tohto podujatia. Ďalej ďakovný list bol udelený Ing. Tolarovi za cenné odborné rady pri konštruovaní zariadenia na výrobu foriem bezmodelovým formovaním, Ing. Vladimírovi Fabianovi, PhD. z firmy ZINTECH, s.r.o. Martin, p. Petrovi Procházkovi z firmy Keramtech Žacléř.

Tohtoročná konferencia bola dedikovaná blížiacej sa 80-tke pána profesora Bechného, významného odborníka v oblasti metalurgie liatin a zlievarenstva. Prof. Bechný stál pri zrode prvej konferencie Spolupráca, ktorá sa konala pred 19. rokmi v Námestove. Jubilantovi popriali k blížiacemu sa jubileu pracovníci z katedry, ale aj zástupcovia zúčastnených univerzít zo Slovenska, Poľska, Česka. Na konferencii sa aktívne zúčastnilo 76 účastníkov z toho 28 pracovníkov z praxe, 39 pedagogických pracovníkov a 9 doktorandov. Na konferencii bolo prednesených 32 referátov, ktoré boli prednesené v štyroch sekciách:  Formovacie zmesi (5 referátov), Ocele a liatiny (9 referátov), Hliníkové zliatiny a neželezné kovy (14 referátov),  a 4 všeobecne orientované referáty. Účastníci v jednotlivých tematických blokoch v rámci svojich vystúpení prezentovali výsledky riešených vedecko-výskumných prác. Každý účastník dostal informačné materiály v tlačenej forme v časopisoch Technológ a  Manufacturing Technology

Súčasťou konferencie boli aj neformálne akcie: spoločenský večer, turistický výlet k Studenovodským vodopádom a stretnutie zlievačov s vyhodnotením najlepšej doktorandskej prezentácie. Ako najlepšia prezentácia odborného článku bola vyhodnotená práca Ing. Elišky Adámkovej, druhé miesto obsadila Ing. Mária Farkašová zo ŽU, SjF, Katedry materiálového inžinierstva a tretie miesto obsadil Ing. Emil Krivoš zo ŽU, SjF, Katedry  technologického inžinierstva.

XIX. konferencia Spolupráca 2013 sa mohla uskutočniť aj vďaka finančným príspevkom firiem GIBA Reichersdor Rakúsko, Keramtech Žacléř, Česká republika, IGV Technology Žilina, Slovenská republika, ktorým týmto ďakujeme. Poďakovanie patrí aj firme ZINTECH, s.r.o. Martin, ktorá pričinila o odliatie medaily (prívesku) venovanej konferencii.

Bezprostredné ohlasy účastníkov na program a usporiadanie konferencie boli veľmi pozitívne a preto organizačný team zložení z mladých pracovníkov Katedry technologického inžinierstva si zaslúži poďakovanie za veľké úsilie a hladký priebeh jednania.

 

Filtrácia tekutých kovov 2013 

Naša katedra pod vedením odbornej garantky prof. Ing. Dany Bolibruchovej, PhD. zorganizovala v dňoch 30.1. až 31.1. 2013 medzinárodný tematický workshop Filtrácia tekutých kovov . Workshop  sa konal v poľovníckom hoteli Diana v Stráži pri Žiline.

Cieľom akcie  bola prezentácia nových poznatkov z oblasti využitia keramických filtrov pri výrobe zhodných odliatkov a vytvorenie spoločného fóra pre výrobcov, spotrebiteľov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa problémami filtrácie tekutého kovu a snaha o obnovenie tradície, ktorá bola vytvorená prof. Bechným a skončila odborným seminárom, ktorý sa konal v Rajeckých Tepliciach 6.a 7.9.1999

Vedeckú garanciu nad vedeckú workshopom prevzali prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., doc. Ing. Richrad Pastirčák, PhD. a doc. Ing. Jaromír Roučka, PhD.-VUT, FS Brno.

Workshop bol určený pre podnikovú sféru (prax), ale aj doktorandov, vysokoškolských učiteľov aktívne pôsobiacich v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v oblasti výskumu a vývoja. Zúčastnilo sa ho aktívne 18 pracovníkov z praxe, 3 vysokoškolskí učitelia a 2 doktorandi.

Účastníci v rámci svojich vystúpení prezentovali výsledky z oblasti Filtrácie tekutých kovov. Vlastné vystúpenia a následná diskusia bola riadená pedagogickými pracovníkmi – skúsenými vysokoškolskými učiteľmi, ktorí už niekoľko rokov pôsobia v oblasti výskumu a vývoja. Veľmi zaujímavou časťou prvého dňa bola riadená degustácia vín s odborným výkladom p. Procházkom firmy pracovníkom Keramtech Žacléř – známym výrobcom lisovaných keramických filtrov

Súčasťou programu workshopu mala byť exkurzia v automobilka KIA, ale z nepredvídaných dôvodov firmy  KIA sa musela zrušiť a bol zvolený náhradný program-  návšteva Vrátnej doliny a Terchovej- múzea Jánošíka.

Odborný program konferencie- odprednášané prednášky :

-          BOLIBRUCHOVÁ, D.: Paradoxy filtrácie . Žilinská univerzita v Žiline

-          ROUČKA, J.: Průtočná kapacita filtrů. VUT Brno, ČR

-          MACKO, J.: Využitie filtrácie pri výrobe náročných komponentov pre automobilový priemysel

           metódou gravitačného odlievanie do polotrvalých foriem/kokíl. Nemak Slovakia Žiar nad Hronom

-          FILA, P. : Praktické zkušenosti s filtrací oceli při odlévání ingotů.  Žďas a.s. Žďár nad Sázavou, ČR

-          HAIN, R.: Praktické poznatky z filtrace středně těžkých odlitků s formovanou licí soustavou.  

           TSS Třebechovice pod Orebem, ČR

-          BRŮNA, M.: Reoxidačné procesy pri filtrácii zliatin Žilinská univerzita v Žiline

-          VESELÝ, P.:  Praktické poznatky z filtrace středně těžkých  odlitků s šamotovou  vtokovou soustavou. 

           Slévárna Kuřim, ČR

-          KUBAČKA,J.: Zkušenosti s využitím keramických filtrů  při odstraňování makroskopických

           vměstků  v odlitcích  z oceli a litin LLG a LKG, Tafonco Kopřivnice,ČR

 Odborné prednášky sú uverejnené v časopise Technológ, 2013, č.1.

 

Technologický workshop 2012

V decembri 2012 sa konal v hoteli Diana v Stráži druhý ročník Technologického workshopu našej katedry. Doktorandi mali na podujatí príležitosť konzultovať svoje výsledky a postupy riešenia svojich dizertačných prác so všetkými pracovníkmi katedry.Na podujatí sme sa lúčili aj s čerstvou dôchodkyňou a našou dlhoročnou kolegyňou Antónoiu Flašíkovou, ktorej za jej prácu pre katedru veľmi pekne ďakujeme a prajeme pevné zdravie.

 

Nekonvenčné technológie 2012 a Doksem 2012

V júli 2012 sa v hoteli Diana v Stráži konala medzinárodná konferencia NT 2012 spojená s doktorandskou konferenciou Doksem 2012. Na konferencii NT 2012 prednášajúci prezentovali svoje výsledky zo svojej vedeckej činnosti ako aj výsledky zo strojárskej praxe. Doksem 2012 patril doktorandom, ktorí prezentovali výsledky získané riešením svojich dizertačných prác.