Laboratóriá zlievania a tepelného spracovania

Laboratórium zlievania

Zaisťuje výskumné a vývojové práce v oblasti metalurgie a technológie výroby odliatkov. Slúži na formovanie, odlievanie a skúmanie vlastností materiálov zlievarenských zliatin. Taktiež zabezpečuje experimentálne overovanie technologických postupov, experimentálne práce súvisiace s vypracovaním analýz a výskumných úloh. Súčasne využíva na predikciu chýb odliatkov simulačný program PROCAST, ktorý umožňuje okrem iného riešiť prúdenie, tuhnutie, reoxidačné procesy, vektorovú analýzu a analýzu teplotných polí. Na pracovisku je možné gravitačným liatím odlievať do pieskových foriem, kovových foriem, sadrových  a keramických foriem v malosériovej výrobe.

Aplikovaný výskum – aktivity:

 • vývoj a výroba prototypových odliatkov bezmodelovým formovaním,
 • vývoj a výroba jednoúčelových zariadení pre zlievarenstvo,
 • návrh, vývoj a simulácia zlievarenských technológií,
 • experimentálne overovanie zlievarenských postupov,
 • vývoj a skúšanie nových typov zlievarenských zliatin,
 • odlievanie odliatkov v malých sériách (liatiny a neželezné kovy)

 Prístrojové vybavenie:

 • zlievarenský simulačný program PROCAST,
 • dve elektrické indukčné pece (40 a 100 kg),
 • tri elektrické odporové pece (15 a 100 kg),
 • elektrická odporová komorová pec (do 900 °C),
 • zariadenie na snímanie kriviek chladnutia, termická analýza,
 • zariadenie na zisťovanie obsahu vodíka v tavenine hliníkových zliatin (Dichte index)
 • CNC frézka na bezmodelové formovanie, rýchly návrh prototypov,
 • zariadenie na skúmanie  dilatácie zliatin.

 

Laboratórium tepelného spracovania

Pracovisko tepelného spracovania zabezpečuje tepelné spracovanie materiálov žíhaním, kalením, popúšťaním a zušľachťovaním.  V laboratóriu tepelného pracovania sa vykonáva žíhanie, kalenie a popúšťanie bez ochrannej atmosféry do rozsahu teplôt 900 °C,  s max. množstvom vsádzky 100 kg, izotermické tepelné spracovanie v soli Durferrit AS 140 do teploty 450 °C, pre max. objem vsádzky 20 kg a je možné vykonávať indukčné kalenie pomocou vysokofrekvenčného ohrevu na generátore GV11. Súčasťou pracoviska je aj laboratórium evaluácie technologických procesov. Toto laboratórium je zamerané na mikroskopickú a makroskopickú analýza vzoriek, výrobu fotografických záznamov, meranie tvrdostí HRA, HRB, HRC, HB, HV HVm a vyhotovenie protokolov o meraní tvrdosti. V laboratóriu evaluácie technologických procesov je možné meranie certifikovanými tvrdomermi HRA, HRB, HRC, HB,  HV0,1 až 1 a HVm, je možné hodnotiť makro a mikroštruktúru materiálov. Mikroštruktúry je možné hodnotiť do zväčšenia 1000x. Pri metalografii mikroštruktúr je zahrnutá aj príprava metalografických vzoriek (rezanie, zalisovanie, brúsenie, leštenie a leptanie).

Aplikovaný výskum – aktivity:

 • návrh, vývoj a aplikácia tepelného spracovania pre železné a neželezné kovy,
 • tepelné spracovanie vzoriek – žíhanie, izotermické žíhanie, kalenie popúšťanie, povrchové kalenie, analýza výsledkov tepelného spracovania,
 • meranie tvrdostí a mikrotvrdostí,
 • metalografická analýza vzoriek,
 • fotografické dokumentovanie mikro a makroštruktúr.

Prístrojové vybavenie:

 • zariadenie na povrchové indukčné kalenie GV11,
 • komorová odporová pece do 60 kg vsádzky s rozmerom mufle 60x40x20 cm s max. teplotou 900 °C,
 • dve komorové odporové pece s rozmerom mufle 20x20x30 cm s max. teplotou 900 °C,
 • komorová odporová pec s rozmerom mufle 15x10x25 cm s max. teplotou 900 °C,
 • soľný kúpeľ na izotermické zušľachťovanie do 2 kg vsádzky, max. teplota 400 °C,
 • Tvrdomer Rockwell RB1 PC-AQ,
 • Tvrdomer Brinell INNOVATEST NEXUS 3002XLM-INV1,
 • Mikrotvrdomer Vickers INNOVATEST 412D,
 • Mikroskop Neophot2.