Laboratóriá zvárania a tvárnenia

Laboratórium zvárania

Slúži na overovanie technologických postupov zvárania pre oblúkové metódy zvárania (MMA, MIG/MAG, TIG), zváranie plameňom a elektrickým odporom a rôzne typy materiálov. Na pracovisku je možné riešiť monitoring výkonových zváracích parametrov za použitia moderných postupov snímania základných elektrických veličín a nasledovného matematického spracovania pre oblúkové metódy zvárania. V spolupráci s ďalšími útvarmi fakulty pracovisko rieši základné úlohy v oblasti numerického riešenia teplotných polí, deformácii a zvyškových napätí pri zváraní.

Aplikovaný výskum – aktivity:

 • návrh predbežných postupov zvárania kovových materiálov pre účely schvaľovacieho procesu pri implementácii systémov kvality vo zváraní,
 • experimentálne meranie teplotných dejov v blízkosti tavných zvarov a meranie výkonových parametrov pri oblúkových spôsoboch zvárania,
 • numerické riešenie teplotných polí, deformácii a zvyškových napätí oblúkových zváracích procesov,
 • návrh zvárania, renovácie a opráv strojných súčiastok z grafitických liatin.

 

Prístrojové vybavenie:

 • MIG/MAG invertorový zvárací zdroj,
 • invertorový zdroj pre MMA a TIG (AC/DC),
 • magnetický vozík pre mechanizované MIG/MAG zváranie,
 • monitorovacia jednotka pre snímanie zváracích parametrov pre oblúkové metódy zvárania a meranie teplotných cyklov,
 • štandardné zváracie agregáty pre zváranie MMA, MAG/MIG a TIG,
 • súprava kyslík-acetylén na zváranie, tvrdé spájkovanie a ručné rezanie kyslíkom,
 • strojový horák BM 30 CF na rezanie kyslíkom,
 • bodové a mikrobodové zariadenie,
 • zváracie zariadenie pre polyfúzne zvárania a zváranie horúcim vzduchom termoplastov,
 • ultrazvukový modulárny defektoskop OMNISCAN MX2 so sondami pre metódu Phassed Array a ručným skenerom pre TOFD.

Laboratórium tvárnenia

Pracovisko zaisťuje výskumno-vývojové práce v oblasti vývoja nových progresívnych konvenčných i nekonvenčných technológií tvárnenia prednostne s dôrazom na využitie  fyzikálnych poznatkov v tvárení.

 Aplikovaný výskum – aktivity:

 • Konštruovanie progresívnych riešení tvárniacich nástrojov,
 • Meranie a analyzovanie vplyvu magnetického poľa na vzorky,
 • Povrchové vrstvy činných dielov tvárniacich nástrojov.
 • Posudzovanie ultrazvukových charakteristík materiálov (v spolupráci s katedrou fyziky).

Prístrojové vybavenie:

 •  ohrievacia tégliková pec na vzorky do priemeru 45 mm,
  • stroj  na statickú skúšku ťahom WDW 20,
  • laboratórna elektrojednotka na experimentálne práce,
  • pákový lis,
  • strihací nástroj so zloženým strižníkom pre snímanie teplôt počas strihu,
  • strihací nástroj so sklonenou strižnou hranou,
  • ohýbací nástroj do tvaru V s vyhadzovačom,
  • zariadenie na snímanie teploty pri ohybe za tepla,
  • zariadenie na magnetické tvárnenie,
  • zariadenie na tvárnenie na sústruhu,
  • zariadenie na vtláčanie valcových vzoriek,
  • laboratórny hydraulický lis, zariadenie na skúšanie vhodnosti materiálov pre činné diely TN,
  • zariadenie na ovplyvňovanie procesu kovania magnetickým poľom, nástroj na strihanie v magnetickom poli,
  • nástroj na ťahanie v hydroprostredí,
  • nástroj na hlboké ťahanie aktívnymi silami trenia,
  • nástroj na ťahanie  metódou Hydroform,
  • nitovací nástroj.