Možnosti publikovania

Poplatok za uverejnenie príspevku v časopise Technológ je 25 €. Uhrádza sa na uvedený účet.

 

Názov účtu:

Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Č. účtu: 7000269861/8180

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 102160

IBAN: SK 3481800000007000269861

SWIFT: SPSRSKBA

 

Bližšie informácie pre publikovanie:

doc.Ing. Ján Moravec, PhD.

jan.moravec@fstroj.uniza.sk