Nekonvenčné technológie po šestnásty krát

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa uskutočnilo odborné podujatie –medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2017. Konferencia  sa datuje od roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti a v tomto roku sa  opäť uskutočnilo v krásnom prostredí Roháčov a krásnych priestoroch rekreačného strediska UNIZA v Zuberci. Bolo to veľmi vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.

V rámci  konferenciou Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky.  Jedným z cieľov je  takisto overenie vlastnej schopnosti prezentovania pred širším fórom  účastníkov – školiteľov , pedagógov i kolegov.

Prvoradou snahou organizátorov je, aby  témy a problémy prezentované účastníkmi neboli prednesené iba verbálne ale  zaznamenané v písomnej podobe. Takýto spôsob sa počas predošlých rokov veľmi  osvedčil, a tohto roku sú príspevky  vydané v riadnom čísle  (1/2017) vedeckého časopisu Technológ.

Doteraz bolo sumárne  vo výstupoch (zborníkoch, časopisoch i CD nosičoch) z konferencie, vrátane  tohto čísla uverejnených  604 príspevkov.   Tento stručný numerický   údaj vydáva svedectvo   o  priazni účastníkov a takisto o obľúbenosti podujatia odbornou societou .

V tomto roku bolo zaslaných na uverejnenie  30 príspevkov v rôznych jazykových mutáciách (slovensky, česky, nemecky, poľsky, anglicky) čo je dobrý znak a týmto sa skvalitňuje celková úroveň konferencie. Z geografického hľadiska ide o autorov zo strednej Európy.

Konferencia mala tri bloky, kde bolo prednesených veľa hodnotných príspevkov . V rámci prvého bloku býva tradične zaradená historická prednáška. Tento rok to bola prednáška o živote a tvorbe otca parného buchara J. Nasmytha.

Každý z účastníkov dostal certifikát za svoju aktivitu a takisto niekoľko suvenírov. Podujatie naplnilo očakávania účastníkov, čo sa zisťovalo v rámci miniankety.  Organizátorov kladné a povzbudivé ohlasy štartujú do ďalšej intenzívnej práce a veríme, že účastníci radi prídu  aj nabudúce.

Ako doplnkový program pre účastníkov bola zvolená návšteva Brestovskej jaskyne, otvorenej v roku 2016.

Podujatie bolo podporené sponzorsky firmou VIENA International, spol. s r. po. Martin, za čo im patrí naše poďakovanie. Takisto ďakujeme vedeniu Strojníckej fakulty za ochotu a pomoc pri organizovaní konferencie.

doc. Ing. J. Moravec, PhD., KTI

hlavný organizátor a editor