O katedre

logo

Katedra technologického inžinierstva

Katedra vznikla ako Katedra mechanickej technológie pri vzniku Vysokej školy železničnej v Prahe v r. 1953 ako pedagogické a vedecké pracovisko v odboroch náuky o materiáli a  strojárskych technológii. Katedra mechanickej technológie sa v roku 1961 presťahovala na Strojnícku a elektrotechnickú fakultu Vysokej školy dopravnej do Žiliny. V r. 1978 sa po dokončení novostavby VŠD v areáli na Veľkom Diele celá KMT presťahovala do nových priestorov. V novopostavených budovách A a B boli zriadené ľahké, v bloku J ťažké laboratóriá, vrátane zlievarne a ťažkej skúšobne. VŠD sa v roku 1980 premenovala na Vysokú školu dopravy a spojov.

V r. 1990 sa zmenil názov katedry na Katedra materiálov a technológií. V r. 1992 dochádza k rozdeleniu Strojníckej a elektrotechnickej fakulty na dve samostatné fakulty Vysokej školy dopravy a spojov, ktorá bola 20. 11. 1996 premenovaná na Žilinskú univerzitu.  V roku 1994 došlo k rozdeleniu Katedra materiálov a technológií. Vznikla Katedra materiálového inžinierstva a Katedra technologického inžinierstva, súčasťou ktorej bola aj terajšia Katedra obrábania.

Katedra technologického inžinierstva začiatkom roka 2005 začala písať svoju novú históriu, keď sa od katedry s rovnomenným názvom odčlenila jej časť orientovaná na obrábanie materiálov. Dnes sa KTI profiluje ako katedra zabezpečujúca oblasť beztrieskových technológií ako zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie. Katedra technologického inžinierstva zabezpečuje výučbu v študijnom odbore Strojárstvo študijnom programe Strojárske technológie (bakalárske a inžinierske  štúdium) a Strojárske technológie a materiály (doktorandské štúdium). Má dve oddelenia, a to Oddelenie zlievania a tepelného spracovania a Oddelenie zvárania a tvárnenia

Katedra založila a od roku 2009 úspešne rediguje vydávanie vedeckého časopisu Technológ s celoštátnou pôsobnosťou.

Katedra technologického inžinierstva sa vo svojej výskumnej oblasti venuje:

 -       zváraniu a príbuzným procesom, ktoré sa orientujú na problematiku posudzovania vhodnosti navrhnutých postupov zvárania, s dôrazom na využitie numerických simulačných analýz a moderných experimentálnych metodík pri meraní procesných veličín predovšetkým pre oblasť oblúkových zváracích spôsobov. Súčasne sa zaoberá problematikou zvárania, renovácie a opráv grafitických liatin.

-       tvárneniu, ktoré sa vo svojej výskumnej oblasti zameriava na problematiku vývoja nových progresívnych nekonvenčných technológií tvárnenia s dôrazom na využitie fyzikálnych poznatkov v tvárení. Takisto ide o aplikácie pre manipulačné a výrobné procesy, aplikácie nových riešení v strojárskej praxi, návrh a implementácia technických systémov pre priemyselnú prax.

-       zlievarenstvu, ktoré zaisťuje výskumné a vývojové práce v oblasti metalurgie a technológie výroby odliatkov. Venuje sa výrobe modelov, foriem odlievaniu a kvalitatívnemu skúmaniu zlievarenských materiálov.

Súčasne využíva komplexný simulačný program PROCAST na analýzu procesov odlievania (plnenie formy, tuhnutie odliatku, predikciu chýb, tvorbu mikroštruktúry, reoxidačné procesy, napätosť, deformáciu) a  tepelné spracovanie.

-       tepelnému spracovaniu, ktoré sa vo svojej výskumnej a vývojovej oblasti venuje tepelnému spracovaniu bez ochrannej atmosféry, materiálovej analýze (makro a mikroštruktúram) a  hodnoteniu tvrdostí.

Výskumno-vývojová a odborná činnosť pre priemysel: 

 • príprava predbežných postupov zvárania kovových materiálov a konzultačná činnosť pre proces schvaľovania postupov zvárania podľa platnej legislatívy pre oblúkové a plameňové zváranie;
 • vybrané deštruktívne skúšky tavných zvarových spojov kovových materiálov a plastov v rozsahu neakreditovaných skúšok;
 • experimentálne meranie teplotných cyklov v blízkosti tavných zvarov a meranie výkonových parametrov zváracieho zdroja pri oblúkových spôsoboch zvárania;
 • numerické riešenie teplotných polí, deformácii a zvyškových napätí oblúkových zváracích procesov;
 • hodnotenie mikroštruktúry a makroštruktúry zvarových spojov;
 • hodnoteniu metalurgického procesu;
 • hodnoteniu chýb odliatkov;
 • technická podpora a poradenstvo pri koncepčnom návrhu zlievarenskej technológie;
 • hodnotenie mikroštruktúry a makroštruktúry  zliatin;
 • diagnostika a analyzovanie konštrukcií tvárniacich nástrojov;
 • posudzovanie povlakovaných činných dielov nástrojov;
 • tvorba technologických postupov pre oblasť plošného a objemového tvárnenia;
 • aplikácia technologických systémov pre oblasť tvárnenia.

 Vzdelávacia činnosť pre priemysel: 

 • poradenstvo pre oblasť návrhu predbežných postupov zvárania pre účely ich ďalšieho schvaľovania v zmysle platnej legislatívy;
 • poradenstvo v oblasti numerických simulácii zváracích procesov;
 • poradenstvo v oblasti posudzovania návrhu opráv a renovácie strojných súčiastok z grafitických liatin;
 • poradenstvo v oblasti numerických simulácii odliatkov a procesu odlievania;
 • školenia v oblasti metalurgie zliatin;
 • poradenstvo v oblasti metalurgie liatin a neželezných kovov;
 • expertízna činnosť v oblasti  zlievarenskej metalurgie a technológie;
 • technická podpora a poradenstvo pri koncepčnom návrhu konštrukcií tvárniacich nástrojov;
 • školenia v oblasti progresívnych technológií tvárnenia;
 • školenia v oblasti konštruovania tvárniacich nástrojov;
 • poradenstvo v oblasti tepelného spracovania;
 • expertízna činnosť v oblasti tepelného spracovania;
 • školenia pracovníkov pre oblasť tepelného spracovania materiálov;
 • školenia pracovníkov pre obsluhu kaliacich zariadení;
 • overovanie režimov tepelného spracovania materiálu do hmotnosti 100 kg;
 • vykonávanie tepelného spracovania materiálu do hmotnosti 100 kg bez ochrannej atmosféry:

a)      kalenie a popúšťanie,

b)      povrchové kalenie (plameňom, indukčné)

c)      žíhanie,

d)      meranie tvrdostí a mikrotvrdostí,

e)      metalografická analýza makro a mikroštruktúr.