Obhajoby dizertačných prác na KTI

Obhajoby dizertačných prác sa na našej katedre konali dňa 24.8.2017 v zasadačke dekana Strojníckej fakulty ŽU v Žiline. V tomto roku končili traja doktorandi, z toho jeden v dennej forme a dvaja v externej forme štúdia. Záverečnú obhajobu úspešne zvládli Ing. Martin Faturík s témou práce “Využitie ultrazvukovej defektoskopie pri skúšaní zvarových spojov polyetylénových plynárenských potrubí”, Ing. Miroslav Bucha s témou “Diagnostické metódy plynovodných zariadení pomocou vybraných nedeštruktívnych techník” a Ing. Peter Vrzgula s témou dizertačnej práce “Metodika identifikačných a diagnostických technológií v plynárenskom priemysle so zameraním na skúšky tesnosti”.

Úspešným absolventom gratulujeme a želáme veľa úspechov!