Projekty vedy a výskumu

Na Katedre technologického inžinierstva sú v súčasnej dobe riešené projekty s podporou:

ministerstvo skolstva

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „KEGA”) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“) je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotesa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

 

ekofond

EkoFond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., pôsobiaci v rámci územia Slovenskej republiky od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne podporuje, ako verejne prospešná a aktívna spoločnosť, projekty efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.