Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia 2016/2017

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia sa na Katedre technologického inžinierstva konali 8.6.2017. Diplomové práce v tomto roku obhájilo 13 študentov v dvoch komisiách na témy:

Bc. Peter Priečko – Analýza liatinových súčiastok s využitím laserového rezania

Bc. Rastislav Švaňa –  Experimentálne meranie útlmu ultrazvukových vĺn pri skúšaní oceľových konštrukcií

Bc. Miroslav Belušík – Kryštalizácia eutektickej zliatiny AlSi12 pod tlakom

Bc. Daniel Harmaniak – Meranie netesnosti plynovodov metódou integrálnej skúšky pretlakom dusíka

Bc. Michal Šulavík – Možnosti zníženia sublimácie zinku pri laserovom rezaní pozinkovaných plechov

Bc. Michal Lokaj – Ohrev hliníkových zliatin do polotuhého stavu

Bc. Lenka Romančíková – Rozmerové zmeny pri tepelnom spracovaní ložiskovej ocele na bainitickú štruktúru

Bc. Eliška Sládečková – Rozmerové zmeny pri tepelnom spracovaní ložiskovej ocele na martenzitickú štruktúru

Bc. Daniel Dopater – Ultrazvukové skúšanie odliatkov

Bc. Anna Remišová – Úprava vtokovej sústavy pre odliatok klapky turbínového motora za účelom zlepšenia vnútornej kvality

Bc. Ivana Jelínková – Vplyv legujúcich prvkov C, Cu na pevnosť spekaných materiálov

Bc. Marek Matejka - Vplyv očkovania a modifikovania na vznik trhlín v hliníkových zliatinách

Bc. Peter Jakubčík  - Vplyv tvaru odliatku na kryštalizáciu hliníkovej zliatiny pod tlakom

 

Čerstvým inžinierom gratulujeme a želáme veľa úspechov!