Prístrojové vybavenie:

Elektrická indukčná taviaca pec 1
  • indukčné tavenie liatiny,
  • hmotnosť vsádzky 100 kg,
  • výkon pece 100 kW,
Elektrická indukčná taviaca pec 2
Elektrická odporová komorová pec pre tepelné spracovanie odliatkov
Elektrická odporová taviaca pec 1
Elektrická odporová taviaca pec 2
Zariadenie na zisťovanie obsahu vodíka v tavenine hliníkových zliatin (Dichte index)
Zariadenie pre stanovenie chemického zloženia spektrálnou analýzou
CNC frézka na bezmodelové formovanie a rýchly návrh prototypov
Tryskacie zariadenie

 

 

Laboratórium zlievania

 

         

       Zaisťuje výskumné a vývojové práce v oblasti metalurgie a technológie výroby odliatkov. Slúži na formovanie, odlievanie a skúmanie vlastností materiálov zlievarenských zliatin. Taktiež zabezpečuje experimentálne overovanie technologických postupov, experimentálne práce súvisiace s vypracovaním analýz a výskumných úloh. Súčasne využíva na predikciu chýb odliatkov simulačný program PROCAST, ktorý umožňuje okrem iného riešiť prúdenie, tuhnutie, reoxidačné procesy, vektorovú analýzu a analýzu teplotných polí. Na pracovisku je možné gravitačným liatím odlievať do pieskových foriem, kovových foriem, sadrových  a keramických foriem v malosériovej výrobe.

 

Aplikovaný výskum – aktivity

  • vývoj a výroba prototypových odliatkov bezmodelovým formovaním;
  • vývoj a výroba jednoúčelových zariadení pre zlievarenstvo;
  • návrh, vývoj a simulácia zlievarenských technológií;
  • experimentálne overovanie zlievarenských postupov;
  • vývoj a skúšanie nových typov zlievarenských zliatin;
  • odlievanie odliatkov v malých sériách (liatiny a neželezné kovy)
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.