Bolibruchova.jpg

Súčasnosť katedry

Zameranie katedry

          Katedra technologického inžinierstva je zameraná na oblasť výrobných beztrieskových technológií – zlievanie, zváranie, tvárnenie a tepelné spracovanie.  Katedra svojim kolektívom, činnosťou v oblasti vedy, výskumu a výučby je schopná už dlhé roky ponúkať kvalitných absolventov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, ktorí sú komplexne pripravený pre prax a pružne prispôsobovať výučbový proces potrebám strojárskej praxe.

 

Pedagogický profil katedry

       Katedra garantuje a zabezpečuje výučbu v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme v odbore Strojárstvo a  programe :

 

Vedecký profil katedry

  • výskum a vývoj v oblasti zlievarenstva, metalurgie a technológie výroby odliatkov zo železných a neželezných kovov s podporou moderných simulačných programov;
  • výskum a vývoj v oblasti zvárania a príbuzných procesov, orientovaných na problematiku posudzovania vhodnosti navrhnutých postupov zvárania s využitím numerických simulačných analýz a moderných experimentálnych metodík pri meraní procesných veličín predovšetkým pre oblasť oblúkových technológií zvárania;
  • výskum a vývoj tvárniacich procesov zameraných na problematiku nových progresívnych nekonvenčných technológií a tvárniacich nástrojov s dôrazom na využitie fyzikálnych poznatkov v tvárení a potrieb praxe;
  • výskum a vývoj v oblasti tepelného spracovania železných a neželezných kovov, materiálových analýz (makro a mikroštruktúry),  hodnotenia tvrdosti a mechanických vlastností materiálov;denná/externá forma

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.