Denné doktorandské štúdium

 

 

        Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových technológií a materiálov. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko – ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe. Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na univerzitách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.

        Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

 

Obrazok_do_studijnych_programov.jpg
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.