Študijný odbor : Strojárstvo

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:   Strojárske technológie (denná forma štúdia) – dĺžka štúdia 3 roky štúdia

                                                 Strojárstvo (externá forma štúdia) – dĺžka štúdia 4 roky

 

Garant štúdia: doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.
Študijný poradca: Ing. Radoslav Koňár, PhD.


Profil absolventa:     

      

        Bakalár, získa teoretické a praktické poznatky z najrozšírenejších technológií strojárskej výroby a jej riadenia, získa návyky a zručnosť v konštrukčných a technologických  činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby.

       Na bakalárske štúdium v programe Strojárske technológie nadväzuje inžinierske štúdium v programe Strojárske technológie.

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.