Študijný odbor : Strojárstvo

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:  Strojárske technológie (denná forma štúdia) – dĺžka štúdia 3 roky štúdia

                                          Strojárske technológie (externá forma štúdia) – dĺžka štúdia 4 roky

 

Garant štúdia: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Študijný poradca: Ing. Radoslav Koňár, PhD.


Profil absolventa:     

  

        Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových technológií a materiálov. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko – ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe. Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na univerzitách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.

        Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.