Projekty a granty

 

VEGA

Názov projektu: Výskum a vývoj novej zliatiny AlSi5Cu2Mg1-X s orientáciou na výrobu odliatkov pre ekologickú mobilitu.

Číslo projektu: VEGA 1/0160/22

Riešiteľ: Bolibruchová, D. a kol.

Roky riešenia: 2022-2025

 

Názov projektu: Štúdium vplyvu tepelného príkonu pri zváraní na zmenu vybraných mechanických vlastností vysokopevných ocelí pre aplikácie zváraných konštrukcií.

Číslo projektu: VEGA 1/0150/08

Riešiteľ: Mičian, M. a kol

Roky riešenia: 2022-2025

 

Názov projektu: Vývoj a výskum inovatívnej metodiky pri výrobe konštrukcií z hliníkových zliatin za účelom zvýšenia stability procesu ich vzájomného spájania

Číslo projektu: VEGA -1/0241/23

Riešiteľ: Bruna, M. a kol

Roky riešenia: 2023-2026

 

KEGA

Názov projektu: Implementácia inovatívnych prvkov vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a flexibility študentov v študijnom programe Strojárske technológie

Číslo projektu: KEGA 022ŽU-4/2021

Riešiteľ: Bolibruchová, D. a kol.

Roky riešenia: 2021-2023

 

Názov projektu: Transfer poznatkov z oblasti využitia nových materiálov a technológii pri výrobe zváraných oceľových konštrukcií do edukačného procesu materiálovo-technologických študijných programov

Číslo projektu: KEGA 008ŽU-4/2022

Riešiteľ: Mičian, M. a kol.

Roky riešenia: 2022-2024

 

Názov projektu: Rozvoj dištančnej formy vzdelávania pre študentov strojárskeho zamerania na báze interaktívnej platformy vo svetových jazykoch

Číslo projektu: KEGA 029ŽU-4/2023

Riešiteľ: Bruna, M. a kol.

Roky riešenia: 2023-2025

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.