Projekty a granty

 

VEGA

Názov projektu: Výskum a vývoj novej zliatiny AlSi5Cu2Mg1-X s orientáciou na výrobu odliatkov pre ekologickú mobilitu.

Číslo projektu: VEGA 1/0160/22

Riešiteľ: Bolibruchová, D. a kol.

Roky riešenia: 2022-2025

 

Názov projektu: Štúdium vplyvu tepelného príkonu pri zváraní na zmenu vybraných mechanických vlastností vysokopevných ocelí pre aplikácie zváraných konštrukcií.

Číslo projektu: VEGA 1/0150/08

Riešiteľ: Mičian, M. a kol

Roky riešenia: 2022-2025

 

Názov projektu: Vplyv pretavovania recyklovaných hliníkových zliatin na úžitkové vlastnosti náročných odliatkov automobilového priemyslu

Číslo projektu: VEGA 1/0494/17

Riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Roky riešenia: 2017-2020

 

Názov projektu: Koncepcia a realizácia moderného centra diagnostiky a riadenia kvality odliatkov a zvarencov

Číslo projektu: VEGA 1/0706/18

Riešiteľ: doc. Ing. Marek Brůna, PhD.

Roky riešenia: 2018-2020


 

KEGA

Názov projektu: Implementácia poznatkov z oblasti výskumu zvárania vysokopevných ocelí do edukačného procesu študijných programov strojárske technológie a technické materiály

Číslo projektu: KEGA 009ŽU-4/2019

Riešiteľ: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Roky riešenia: 2019-2021

 

Názov projektu: Implementácia inovatívnych prvkov vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a flexibility študentov v študijnom programe Strojárske technológie

Číslo projektu: KEGA 022ŽU-4/2021

Riešiteľ: Bolibruchová, D. a kol.

Roky riešenia: 2021-2023

 

Názov projektu: Transfer poznatkov z oblasti využitia nových materiálov a technológii pri výrobe zváraných oceľových konštrukcií do edukačného procesu materiálovo-technologických študijných programov

Číslo projektu: KEGA 008ŽU-4/2022

Riešiteľ: Mičian, M. a kol.

Roky riešenia: 2022-2024

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.