Vedecký profil katedry

 

  • výskum a vývoj v oblasti zlievarenstva, metalurgie a technológie výroby odliatkov zo železných a neželezných kovov s podporou moderných simulačných programov;
  • výskum a vývoj v oblasti zvárania a príbuzných procesov, orientovaných na problematiku posudzovania vhodnosti navrhnutých postupov zvárania s využitím numerických simulačných analýz a moderných experimentálnych metodík pri meraní procesných veličín predovšetkým pre oblasť oblúkových technológií zvárania;
  • výskum a vývoj tvárniacich procesov zameraných na problematiku nových progresívnych nekonvenčných technológií a tvárniacich nástrojov s dôrazom na využitie fyzikálnych poznatkov v tvárení a potrieb praxe;
  • výskum a vývoj v oblasti tepelného spracovania železných a neželezných kovov, materiálových analýz (makro a mikroštruktúry),  hodnotenia tvrdosti a mechanických vlastností materiálov;denná/externá forma
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.