Denné inžinierske štúdium

 

 

        Absolventi tejto špecializácie majú prehĺbené teoretické i experimentálne vedomosti a praktické skúsenosti o technologických procesoch odlievania, tvárnenia, zvárania a tepelného spracovania. Počas štúdia získajú tiež vedomosti z fyzikálnej metalurgie a medzných stavov materiálov a z technológií obrábania a montáže. Osvoja si problematiku riadenia výrobných procesov a systémov, navrhovania technologických postupov výroby, metrologického zabezpečenia strojárskej výroby, akosti výrobkov a základov konštrukcie výrobných strojov. Získajú rozsiahle poznatky z mechanizácie a automatizácie výrobných procesov. Hlboké teoretické vedomosti, experimentálna zručnosť a získané praktické skúsenosti im umožnia riešiť i najzložitejšie úlohy v strojárskej technológii, metalurgickú a materiálovú problematiku strojárskej výroby, s cieľom zvýšiť efektívnosť výroby pri požadovanej kvalite výrobkov. Môžu sa uplatniť v strojárskych podnikoch a prevádzkach v útvare hlavného technológa, v projekcii a konštrukcii strojov a nástrojov, v útvaroch technologického vývoja a výskumu, technologickej prípravy, v oblasti manažmentu, marketingu a kontroly. Plne sa uplatnia i v útvaroch údržby a opráv strojného zariadenia, v technických službách vnútorného a zahraničného obchodu, ako pedagógovia v odborných a vysokých školách a tiež ako súkromní podnikatelia.

        Počas štúdia a pri spracovaní diplomových prác naši študenti využívajú laboratória katedry a výpočtovú techniku.  Témy diplomových prác vyplývajú z potrieb praxe, a mnoho diplomantov riešia svoje práce práve vo výrobných podnikov predovšetkým v regióne svojho bydliska, čo je ideálne pre zviditeľnenie sa u svojho možného budúceho zamestnávateľa. Diplomové práce zadávané na našej katedre sú taktiež riešené ako čiastkové úlohy rozsiahlych výskumných prác, grantových alebo štátnych úloh.

 

 

Obrazok_do_studijnych_programov.jpg
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.