Stratégia ľudských zdrojov pre výskum

RECTOR UNIVERSITY OF ŽILINA

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Memorandum o prihlásení sa k „Európskej charte pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pri prijímaní výskumných pracovníkov"

Žilinská univerzita v Žiline, zastúpená Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejovou, PhD., rektorkou univerzity, privítala možnosť pripojiť sa k iniciatíve, ktorou je Európska charta pre výskumných pracovníkov a Kódex správania sa pri prijímaní výskumných pracovníkov. Niekoľko stanovených zásad týchto dokumentov je už bežnou praxou na univerzite. Ďalšie zásady sa budú implementovať okamžite, ako to bude možné. Univerzita považuje tieto pravidlá za hlavný pilier podpory pre svojich výskumných pracovníkov.

V Žiline 26. 10. 2017

Declaration of Commitment to "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers"

University of Zilina, represented by Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD., rector of university, welcomes the opportunity to join the initiative of European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Several of proposed principles are already common practice at university. Other elements will be implemented as soon as possible. University considers these rules as main pillar of support for their researchers.

In Zilina 26.10.2017

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.