Katedra technologického inžinierstva
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika

 

tel.: +421 41 513 2757

e-mail: kti@fstroj.uniza.sk

 

Kontakty:

 

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

GPS: 49°12'8.26"N
        18°45'23.6"E

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: 4081800000007000080700

SWIFT: SUBASKBX alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

Adresár:

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.