doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

 

Pastircak.jpg

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

kancelária: BA 305

tel: +421 41 513 27 97

email: richard.pastircak@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0002-6944-4959

Web of Science Reseacher: AAE-6780-2022

Scopus Author Identifier: 55902570500

 

Profesijné zameranie:

Teória a technológia zlievania, Zlievarenská metalurgia, Simulácia procesov pri odlievaní, Filtrácia tavenín, Bezmodelové formovanie, Termická analýza, Analýza teplotných polí, Prúdenie tavenín.

 

 

Najvýznamnejšie publikácie

Gating system design optimization for investment casting process. 2019.
Brůna Marek - Bolibruchová Dana - Pastirčák Richard - Remišová Anna

In: Journal of Materials Engineering and Performance. ISSN 1059-9495. Roč. 28, č. 7 (2019), s. 3887-3893.


The influence of moulding sand type on mechanical and thermal deformation. 2019.

Grabarczyk A. - Major-Gabryś K. - Dobosz St. M. - Jakubski J. - Bolibruchová Dana - Brůna Marek - Pastirčák Richard. In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1837-1842. 

Influence of casting wall thickness on crystallisation under pressure. 2018.

Pastirčák Richard - Ščury Ján - Brůna Marek - Bolibruchová Dana - Jakubski J.
In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1889-1893.

Effect of strontium inoculation on hot tearing in aluminium alloys. 2018.

Bolibruchová Dana - Brůna Marek - Pastirčák Richard - Major-Gabryś K..

In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1837-1842.

The role of Mn in aluminium alloys with a higher iron content. 2018.

Bolibruchová Dana - Podprocká Radka - Pastirčák Richard - Major-Gabryś K.

In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1883-1888.

Effect of pressure on the crystallisation of AlSi7Mg alloy. 2017.

Pastirčák Richard - Ščury Ján.

In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. Roč. 62, č. 4 (2017), s. 2193-2198.

Effect of technological parameters on the quality and dimensional accuracy of castings manufactured by patternless process technology. 2014.

Krivoš Emil - Pastirčák Richard - Madaj Rudolf

In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. Roč. 59, č. 3 (2014), s. 1069-1072.

 

Riešené projekty

Zodpovedný riešiteľ

Technológia vytavovania voskových modelov z keramických škrupinových foriem využitím mikrovlného a konvenčného ohrevu pre aplikáciu pri kusovej výrobe, VEGA 1/0684/08, 2008-2010

Virtuálne laboratórium monitoringu zlievarenských procesov, KEGA 3/3101/05, 2005-2007

Spoluriešiteľ

Zlievarenská metalurgia -KEGA 021ŽU-4/2017

Katalóg chýb hliníkových odliatkov -KEGA 135-054ŽU-4/2010

Tvorba multimediálneho programu vzdelávania pre štúdium zlievarenskej metalurgie a technológie v 2 svetových jazykoch -KEGA 006ŽU-4/2012

Návrh vzdelávacieho strediska pre technológiu tepelného spracovania železných a neželezných kovov -KEGA 042ŽU-4/2015

Technológie a simulácie pre aplikácie v priemyselnej výrobe -VEGA 1/0610/12

Inovatívne technologické procesy pre aplikáciu v automobilovom priemysle -VEGA 1/0210/09

Integrované virtuálne laboratórium na výučbu zlievarenskej metalurgie a technológie (manuál s možnosťou využitia v e-vzdelávaní) -KEGA 3/5197/07

Vplyv pretavovania recyklovaných hliníkových zliatin na úžitkové vlastnosti náročných odliatkov automobilového priemyslu -VEGA 1/0494/17

Koncepcia a realizácia moderného centra diagnostiky a riadenia kvality odliatkov a zvarencov -VEGA 1/0706/18

Skúmanie vplyvov metalurgického spracovania na úžitkové vlastnosti zinkových odliatkov s vysokou presnosťou pri odstredivom odlievaní do silikónových foriem -VEGA 1/4098/07

Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovo riadenej báze -ITMS 26220220047

Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov - ITMS 26220220154

Systematizácie transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím - ITMS 26110230004.

Podpora kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti technického výskumu a vývoja v priestore modernej vedomostnej spoločnosti. ITMS 26110230117

Práce a projekty s realizačných výstupom pre prax

NÁVRH A REALIZÁCIA ODLIATKU TELESA ČERPADLA - TAVENINA Pb. Medeko Cast s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, 2019

VYUŽITIE BEZMODELOVÉHO FORMOVANIA PRI VÝROBE REPLIKY BRONZOVÉHO KOLESA. Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice, 2015

SIMULÁCIA LPC LIATIA  DO U KONTAJNERU, SIMULÁCIA LPC LIATIA  DO V KONTAJNERU.. Objednávateľ: VFB Continental Barum s.r.o., Objízdná 128, 765 31 Otrokovice. Česká Republika, 2014.

SIMULÁCIA PLNENIA A TUHNUTA ODLIATKU  a ROZŠÍRENÁ ANALÝZA POMOCOU APM modulu. Objednávateľ: DOR s.r.o., Považské Podhradie 312, 017 04 Považská Bystrica, 2013.

VÝVOJ A OVERENIE TECHNOLÓGIE ODLIEVANIA VZORIEK Z LIATINY S ČERVÍKOVITÝM GRAFITOM MODIFIKOVANEJ HLINÍKOM. R & D, MAVEL a.s., Jana Nohy 1237, Benešov. Česká Republika, 2014

EXPERIMENTÁLNE OVERENIE NÁHRADY PLASTOVEJ PODLOŽKY ODLIATKOM Z LIATINY S GUĽÔČKOVÝM GRAFITOM. MONT IRP s.r.o., Oceliarska 2, 010 01 Žilina, 2012

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.